Certificado energético de viviendas y locales comerciales

Què és el certificat energètic?

És un document que acredita l’eficiència energètica d’un habitatge o local. Es tracta d’una etiqueta que permet classificar els immobles en funció de l’energia que consumeixen en una escala de la A (més eficients) a la G (menys eficients).

És obligatori?

El certificat energètic és obligatori per a la venda o lloguer d’immobles des de l’1 de juny de 2013. El propietari haurà d’acreditar-ho a les persones interessades.

Quins passos haig de seguir per aconseguir-ho?

Per obtenir el certificat energètic, un tècnic certificador haurà de visitar l’immoble per realitzar una inspecció dels materials de construcció, tancaments, sistemes de ventilació… Després, introduirà les dades en un programa informàtic que calcularà la qualificació energètica de l’immoble i es generarà el certificat. Finalment, el certificat energètic haurà de registrar-se en l’òrgan competent de cada Comunitat Autònoma, que realitzarà les comprovacions oportunes.

Quin és l’objectiu del nostre estudi en matèria d’eficiència energètica?

La nostra passió per l’arquitectura d’alta eficiència energètica fa que la nostra il·lusió davant un projecte es multipliqui cada vegada que podem treballar-ho en cerca del consum energètic gairebé nul. El disseny i construcció de cases passives és la nostra màxima ambició.

Com aconseguim dissenyar habitatges d’alta eficiència energètica?

  • Realitzem un estudi previ de les condicions on se situa l’habitatge a partir de dades meteorològiques reals.
  • En fase de projecte optimitzem l’envolupant tèrmica de l’edifici:

– Important aïllament tèrmic en cobertes, façanes i sòls

– inestres i portes d’altes prestacions

– Eliminació de ponts tèrmics

– Sistemes de ventilació mecànics amb recuperació de calor

– Estanqueïtat de l’envolupant tèrmica eliminant tota infiltració i corrent d’aire

– Optimització de la ubicació de les estades per aconseguir la màxima llum solar i reduir la necessitat d’il·luminació artificial

  • D Durant l’obra és important un control exhaustiu de la mateixa per verificar que els punts estudiats en fase de projecte s’executen correctament.